Obuka zaposlenih u javnom i privatnom sektoru za pružanje prve pomoći sa pokaznom vežbom

first_aid-300x256

 

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad obučava sve zaposlene u javnom i privatnom sektoru za pružanje prve pomoći.

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju SVI zaposleni, a Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (član 15,stav 1,tačka 9) obavezuje poslodavca da obezbedi pružanje prve pomoći,kao i da osposobi zaposlene za pružanje prve pomoći,spasavanje i evakuaciju.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad ima dozvolu nadležnog organa-Ministarstva zdravlja za sprovođenje obuke iz prve pomoći. Zaposleni lekari, čiji se svakodnevni rad odvija na terenu kao mestu medicinske hitnosti, najrazličitiji slučajevi i uslovi u kojima se ukazuje hitna medicinska pomoć, garancija su kvaliteta našeg rada.

 

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj

+ 381 21 64 00 125

 Plan obuke za pružanje prve pomoći:

    Prepoznavanje stanja neposredne životne ugroženosti i pružanje prve pomoći

Teorijski deo (15 min)

    Pojam, cilj i principi prve pomoći
    Procena redova hitnosti – trijaža
    Utvrđivanje vitalnih funkcija – stanje svesti, disanje, rad srca po DABC principu
    Identifikacija stanja neposredne životne ugroženosti – šok, politrauma, gušenje stranim telom, opekotine, trovanja…
    Aktivacija SHMP – pozivanje 194

Praktični deo (45 min)

    Provera bezbednosti
    Procena stanja povređenog/obolelog – DABC princip
    Trijaža
    Postavljanje povređenog/obolelog u odgovarajući položaj
    Pozivanje broja 194

    Vrste rana i ukazivanje prve pomoći kod krvavljenja

Teorijski deo (15 min)

    Podela krvavljenja – prema tipu i prema mestu
    Privremene mere zaustavljanja krvavljenja – trenutne, prinudne, odložene
    Prepoznavanje unutrašnjeg krvavljenja – znaci iskrvavljenosti, znaci šoka
    Amputacione povrede – postupak
    Rane – definicija, podela, postupak

Praktični deo (90 min)

    Zaustavljanje krvavljenja – digitalna kompresija, kompresivni zavoji
    Tehnike previjanja

    Povrede koštano – zglobnog sistema i njihovo zbrinjavanje u okviru prve pomoći

Teorijski deo (15 min)

    Prelomi kostiju – vrste (otvoreni, zatvoreni), znaci preloma
    Principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova
    Povrede kičmenog stuba
    Imobilizacija – sredstva, principi

Praktični deo (45 min)

    Imobilizacije priručnim sredstvima – daske zavoji
    Postupak sa povredom kičmenog stuba
    Imobilizacija trouglom maramom

    Pružanje prve pomoći kod naglo nastalih bolesti i stanja

Teorijski deo (15 min)

    Srčani udar – simptomi, znaci, postupak
    Moždani udar – simptomi, znaci, postupak
    Epileptični napad – simptomi, znaci, postupak
    Besvesna stanja – prepoznavanje, postupak
    Opekotine – podela po stepenima, postupak
    Šok – prepoznavanje, postupak

Praktični deo (45 min)

    Prepoznavanje simptoma bolesti i postupak sa obolelim
    Tretman opekotina

    Postavljanje povređenog u koma položaj i priprema za transport

Teorijski deo (15 min)

    Postavljanje povređenog/obolelog u odgovarajući položaj – pojam i cilj
    Bočni koma položaj
    Položaj povređenog sa sumnjom na povredu kičmenog stuba
    Transport povređenog/obolelog lica – pojam, cilj, principi

Praktični deo (45 min)

    Bočni koma položaj
    Transport – daska, priručna transportna sredstva…

 

    Prepoznavanje i postupak u slučaju srčanog zastoja

Teorijski deo (15 min)

    Pojam iznenadnog srčanog zastoja
    Prepoznavanje – ABCDE princip
    Otvaranje disajnog puta
    Provera disanja
    Provera cirkulacije
    Tehnike reanimacije – masaža srca i veštačko disanje
    Upotreba automatskog eksternog defibrilatora

Praktični deo (90min)

    Prepoznavanje iznenadnog srčanog zastoja – ABCDE princip
    Pravovremeno pozivanje stručne pomoći – 194
    Tehnika spoljašnje masaže srca i veštačkog disanja
    Upotreba automatskog eksternog defibrilatora

    Postupak u pružanju prve pomoći kod davljenja

Teorijski deo (15 min)

    Utapanje – pojam
    Ciljevi i principi prve pomoći
    Specifičnosti reanimacije utopljenika
    Gušenje stranim telom – pojam i metode evakuacije stranog tela iz disajnih puteva

Praktični deo (45 min)

    Izvlačenje utopljenika iz vode
    Tehnike oživljavanja utopljenika – veštačko disanje, masaža srca
    Gušenje stranim telom – tehnike evakuacije stranog tela iz disajnih puteva ( Hajmlihov manevar)