Финансијски извештај

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан 22.05.2019 2.256.628,67
 
1. Стање претходног дана    21.05.2019                 2.310.428,41
2. Уплате од РЗЗО
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено 53.799,74
 6.  Уплате из Буџета Покрајине
  Укупно  (1+2+3+4)-5 22.05.2019 2.256.628,67
 
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима
 
На дан: 22.05.2019 Износ у динарима
1. Плате запослених
     
2. Трошкови превоза
     
3. Лекови и санитетски материјал
     
4. Енергенти
     
5. Материјални и остали трошкови 53.799,74
  Исплата по Уговору о допунском раду-мртвозорство Ср.Карловци/април 2019 7.911,40
  Исплата дневница 45.888,34
     
6. Накнада за особе са инвалидитетом
     
7. Средства из Буџета Града
     
  Укупно исплаћено 53.799,74

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 22.05.2019 777.190,41
 
1. Стање претходног дана 21.05.2019 774.790,41
2. Уплате од купаца 2.400,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено  
  Укупно  (1+2+3+4)-5 22.05.2019 777.190,41
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
 
На дан: 22.05.2019 Износ у динарима
1. Плате запослених
     
2. Трошкови превоза  
 
3. Лекови и санитетски материјал  
 
4. Енергенти  
 
5. Материјални и остали трошкови  
 
 
     
     
6. Средства из Буџета Града  
  Укупно  (1+2+3+4+5)

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 22.05.2019 221.798,59
1. Претходно стање 0.00
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад
3. Уплате од РФЗО 221.798,59
4. Исплаћено
Укупно  (1+2+3)-4 22.05.2019 221.798,59
Извршена плаћања – боловања
 
На дан: 22.05.2019 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана
2. Исплата породиљског боловања
     
  Укупно  (1+2)