Од 04.04.2017. амбуланта ЗЗХМП Нови Сад за одрасле која се налазила у Његошевој улици бр.4 је на новој адреси - налази се у кругу Клиничког Центра Војводине (улаз од Сајма ,први објекат са леве стране ) и ради сваку ноћ од 19-07 h,током целе године.

Финансијски извештај

 

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун     840 – 766661 – 15 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан 21.03.2018 5.323.029,78
 
1. Стање претходног дана     20.03.2018                  4.307.272,80
2. Уплате од РЗЗО 1.111.083,34
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате
5. Исплаћено 95.326,36
 6.  Уплате из Буџета Покрајине
  Укупно  (1+2+3+4)-5 21.03.2018 5.323.029,78
Извршена плаћања доспелих обавеза по наменама из Уговора са РЗЗО и по добављачима
 
На дан: 21.03.2018 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
3. Лекови и санитетски материјал 54.226,04
ECOTRADE BG –  Ниш 3.564,00
ADOC – Београд 3.413,08
Фармалогист – Београд 47.248,96
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови 41.100,32
Телеком Србија – Београд 10.402,80
ЈП ПТТ Србија  – Београд 10.000,00
ЈКП Информатика – Нови Сад 2.741,33
ЈКП Стан  –  Нови Сад 6.103,20
Накнада за услуге које врши Управа за Трезор – Београд 11.852,99
6. Накнада за особе са инвалидитетом
7. Средства из Буџета Града
  Укупно исплаћено 95.326,36

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-756667-24 Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 21.03.2018 1.753.738,42
 
1. Стање претходног дана 20.03.2018 1.213.146,32
2. Уплате од купаца 10.000,00
3. Уплате из Буџета Града
4. Остале уплате                    554.910,00
5. Исплаћено 24.317,90
  Укупно  (1+2+3+4)-5  21.03.2018 1.753.738,42
Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима
 
На дан: 21.03.2018 Износ у динарима
1. Плате запослених
2. Трошкови превоза
 
3. Лекови и санитетски материјал
4. Енергенти
5. Материјални и остали трошкови 24.317,90
Исплата остали материјални трошкови 3.000,00
Накнаде за услуге које врши Управа за трезор – Београд 149,90
Управа за Трезор – Београд 21.168,00
6. Средства из Буџета Града
  Укупно  (1+2+3+4+5) 24.317,90

 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад
Подрачун    840-935761-25 Боловање Износ у динарима
 
Стање средстава на подрачуну на дан: 21.03.2018 269.524,04
1. Претходно стање 0,00
2. Уплате од ГУ за соц.и дечију заштиту – Нови Сад
3. Уплате од РФЗО 269.524,04
4. Исплаћено
  Укупно  (1+2+3)-4  21.03.2018 269.524,04
Извршена плаћања – боловања
 
На дан:        21.03.2018 Износ у динарима
1. Исплата боловања преко 30 дана
2. Исплата породиљског боловања
 
  Укупно  (1+2)