Дежурства на јавним манифестацијама

IMG_0344

 ДЕЖУРСТВА НА ЈАВНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА

(спортске и културне манифестације,концерти,фестивали,митинзи и други јавни скупови)

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад поред својих редовних,свакодневних активности обезбеђује и јавне манифестације (спортске и културне манифестације,концерте,фестивале,митинге и друге јавне скупове) и пружа здравствене услуге свима којима је здравствена помоћ потребна.

IMG_0337

Здравствено обезбеђење јавних скупова не спада у услуге које Завод уговара са Републичким Фондом за здравствено осигурање као обавезно,већ у складу са Законом организатори јавних манифестација обезбеђују финансиска средства за ове намене.

exit

Подсећамо организаторе ових догађаја да (установе,удружења, правна и физичка лица) да је ставом 2 члана 157. Закона о спорту „организатор спортске приредбе обавезан да предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења,истицање забрана,давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче (безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и др.)“.

Такође, ставом 2, члана 9. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, назначено је да је:“ организатор дужан да за време спортске приредбе обезбеди присуство одговарајуће службе медицинске помоћи“…