Анализа рада завода за 2012. годину

ambulance 

АНАЛИЗА РАДА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

ЗА 2012. ГОДИНУ

 

 

Анализиран је рад ЗЗХМП-а Нови Сад за период 01.01.2012.-31.12.2012. године.

 

            Подаци су обрађени на основу рада ургентних екипа (8), ноћних амбуланти (2), тријажно дистрибутивног центра ургентних позива (ТДЦ-194) и медицинског техничара који самостално даје парентералну терапију хроничним плућним болесницима и оболелима од бронхијалне астме на терену по претходном извештају специјалисте пулмолога.

 


            Ургентне екипе

          Укупан број пацијената збринутих од стране ургентних екипа (8) и број свих пацијената у ноћним амбулантама збирно за 2012. годину износи 51660.

            Укупан број пацијената збринутих на терену за 2012. годину износи 40532, при томе су ургентне екипе збринуле 38704 пацијента, а медицински техничар који самостално даје парентералну терапију хроничним плућним болесницима и оболелима од бронхијалне астме на терену по претходном извештају специјалисте пулмолога 1828 . Број пацијената који су самостално решени на терену ( нису транспортовани у хоспиталне установе на даље збрињавање) износи 27368.

 

            За исти период је регистровано 201 случај изненадног срчаног застоја, 154 рађених кардиопулмоналних реанимација .Успешних кардиопулмоналних реанимација је било 42 или у процентима 27,27%. Битно је нагласити да су кардиопулмоналне реанимације које су рађене када је екипа ХМП била очевидац изненадног срчаног застоја, где је од 60 регистрованих срчаних застоја код свих 60 рађена КПР, тј. у 100% случајева, успешних било 24, односно 40%.  Кардиопулмоналне реанимације које су рађене када екипа ХМП-а није била очевидац изненадног срчаног застоја су код 141 случаја застоја, покушане у 94 случаја, односно код 66,67% пацијената, успешних је било 18, односно  19,15% .

 

            Број пацијената на терену са тешком траумом износи 276 ,а  код 206 ових пацијената је урађен медицински третман, што у процентима износи 74,64% .

 

            На терену је регистровано 567 пацијената са акутним коронарним синдромом у току 2012. године. Код 402 пацијента је отворен венски пут и дата МОНА(морфијум или његов аналгетски еквивалент, кисеоник, нитроглицерин и ацетилсалицилна киселина) што процентуално износи 70,9%, а код 61 пацијента је отворен венски пут, дата МОНА, клопидогрел, клексан те су транспортовани у најближу установу због примарне коронарне интервенције што процентуално износи 10,76%.Збирно је медицински третман  урађен код 81,66% .

 

            Број пацијената са акутним инфарктом миокарда са СТ елевацијом (СТЕМИ) износи 61, а код свих је отворен венски пут, дата МОНА, клопидогрел, клексан и транспортовани су у најближу устранову на даље збрињавање.

 

            Ноћне амбуланте

            Укупан број пацијената збринутих у ноћним амбулантама за исти период износи 11128. У амбуланти Његошева 4 збринуто је 6245 ,а у амбуланти Вршачка 28, 4883 пацијента. Број самостално решених случајева у ноћним амбулантама износи 7035 или у процентима 63,22%. Накнадно је по упут враћено из секундарних/терцијарних здравствених установа укупно 20 пацијената. Код 5 пацијената је дијагностикован акутни коронарни синдром те отворен венски пут, дата МОНА и позвана ургентна екипа ЗЗХМП ради транспорта пацијената у хоспиталну здрваствену установу ради дефинитивног збрињавања.

 

 

            Тријажно дистрибутивни центар ургентних позива ТДЦ-194 (ТДЦ-194)

            Број позива првог реда хитности износи 2268 за 2012. годину, а активационо време ( просечно време од момента пријема позива за први ред хитности до предаје тог позива екипама ) износи 1,18 минута

            Реакционо време ( просечно време од момента предаје позива за први ред хитности екипи до доласка екипе до пацијента ) износи 7,42 минута.

            Време прехоспиталне интервенције ( просечно време које је прошло од момента доласка екипе до пацијента за први ред хитности до момента ослобађања екипе или предаје пацијента на даље збрињавање) износи 26,14 минута.

            Број излазака екипа на терен регистрован као први ред хитности износи 2062 или 5,09% .

            Број излазака екипа на терен регистрван као други ред хитности износи 16369 или 40,39 %, а број излазака екипа на терен регистрован као трећи ред хитности износи 22101 или 54,53% .

 

            Ако се као податак саберу преглеадни пацијенти у ноћним амбулантама , тада су проценти прегледаних по редовима хитности за све пацијенте током 2012. године следећи: 3,99% први ред хитности; 31,69% други ред и 64,42% трећи ред хитности.

 

           

            Регистровање нежељених догађаја и дејства лекова

            У 2012. години није регистрован нити један нежељени догађај и нежељено дејство лекова.

 

            Поднети приговори у 2012. години

            Број поднетих писмених приговора је износио 7 ,и сви су решени током исте године. Један проговор је био основан, један нејасан и пет је било неосновано. По сваком приговору је спроведен поступак, ради утврђивања чињеница и доказа. Сваки пацијент је, у Законом утврђеном року, добио писмени одговор на проговор, са правним саветом и правном поуком.

            Квалитативно, 3 приговора су се односила на поступак здравстбених радника и здрваствених сарадника а преостала 4 на права пацијената.

 

 

            Побољшања квалитета рада током 2012. године утврђена праћењем показатеља

1)      повећан укупан број пацијената збринутих на терену за 5,04% више, односно ургентне екипе су збринуле 4,96 % више пацијената него 2011. године

2)      повећан број пацијената збринутих на терену од стране медицинског техничара који самостално даје парентералну терапију хроничним плућним болесницима и оболелима од бронхијалне астме на терену по претходном извештају специјалисте пулмолога за 6,71 %

3)      мањи број пацијената код којих је регистрован изненадни срчани застој за 28,72 %

4)      повећан број успешних кардиопулмоналних реанимација за 3,57 %. Повећан је број успешних КПР које су рађене када је екипа ХМП била очевидац изненадног срчаног застоја за 2,5 % као и када екипа ХМП није била очевидац за 3,88 %.

5)      смањен је број пацијената са тешком траумом на терену (276), вероватно везан за мањи број саобраћајног трауматизма у истом периоду

6)      повећан је број пацијената са тешком траумом којима је урађен медицински третман на терену за 6,83 %

7)      повећан је број пацијената са акутним коронарним синдромом код којих је отворен венски пут и дата МОНА, односно МОНА, клопидогрел и клексан те су транспортовани у најближу установу због примарне коронарне интервенције за 10,92%

 

8)  није регистрован ни један нежељен догађај као ни нежељено дејство лекова током 2012. године

9)  мањи број поднетих писмених приговора од стране пацијената, укупно 7 (13), при томе сви су решени.

 

 

            Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада

1)      потребно је увести електронски потпис и електронски лекарски извештај за све лекаре, екипе ( пунктове ) и ноћне амбуланте, а с тим у вези, израдити централну базу података за лекарске извештаје којом би се аутоматски добијали подаци за е-фактуру Републичком фонду за здравствено осигурање, те подаци о показатељима квалитета за Институт за јавно здравље Србије чиме би се смањило оптерећење за административне послове здрав. радника на терену и повећало регистровање свих услуга и показатеља ( 100 % ). Истовремено би био олакшан рад на прикупљању података о квалитету рада и територијалној дистрибуцији показатеља ( напрасна смрт, кардио-пулмоналне реанимације, тешка траума, акутни коронарни синдром ) на основу којих би било олакшано и боље организовано предузимање конкретних мера за сузбијање одређених акутних-ургентних догађаја, нпр. даље постављање Аутоматских Екстерних Дефибрилатора у фреквентнијим зонама напрасне смрти, повећање техничких могућности и специфичне обуке запослених за тешку трауму, акутни коронарни синдром у деловима града и приградских насеља где је већа учесталост истих догађаја,…)

2)      потребно је даље повезивање централног информационог система са пунктовима и амбулантама Завода и проширење софтверских могућности информатичког системе те, евентуално, увођење преносних таблет рачунара за теренске екипе

 

 

                                                                                                                                                                Др Зоран Штрбац

                                       помоћник Директора за здравствену делатност