MN 06-2014 lekovi lista d

3.4.   Квалитет

Под квалитетом се подразумева да свако средство које подлеже обавези регистрације мора имати важећу дозволу за стављање у промет издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије и

мора  бити  обележен  на  српском  језику,  а  у  складу  са  Законом  о  лековима  и  медицинским

средствима («Сл. гласник РС» 30/2010 i 107/2012.)

 

 

 

3.5.   Обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђач  треба  да  омогући  производе  са  што  дужим  роком  трајања,  за  свако  понуђено  добро.  Сви

производи морају да буду што скорије произведени и да трају минимално 1/2 од  своје дужине трајања.

 

 

 

3.6.   Рок испоруке

Добра се испоручују сукцесивно, а у року наведеном у обрасцу понуде од дана пријема писане

наруџбенице достављене од стране наручиоца

 

3.7.   Место испоруке

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28