MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 3.

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Врста добра: Лекови листа Д

Техничке карактеристике (спецификације, количина, описи и квалитет)

 

 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

 

 

 

0

Лекови листа Д Јед. мере Колич. Број          решења (дозволе)             застављање             у промет  лека  илимедицинског средства Произвођач- земља порекла Заштићено име– комерцијални назив
1. aminofilin 250mg/10ml амп 6000
2. adrenalin-hidrohlorid 1mg/1ml амп 1000
3. atropin sulfat 1mg/ml амп 200
4. glukoza 50% rastvor za infuziju100ml ком 200
5. naloxon hydrochloride 0,4mg/ml амп 250

 

 

 

НАПОМЕНЕ:

  1. Свако понуђено средство које подлеже обавези регистрације мора имати важећу дозволу за стављање у промет издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а у складу са Законом о

лековима и медицинским средствима («Сл. гласник РС» 30/2010 i 107/2012.) . Понуђач доставља фотокопије решења. Уколико понуђач не достави исте, понуда ће се третирати као неприхватљива и биће одбијена.

 

 

 

 

М.П.                                                                        Потпис овлашћеног лица

 

понуђача/носиоца понуде