MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 2.

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 

  1. 1.         Предмет јавне набавке

 

Предмет јавне набавке МН бр. 06/2014 су добра- Лекови листа Д Ознака из општег речника набавке: 33600000

  1. 2.       Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: јавна набавка није обликована по партијама