MN 06-2014 lekovi lista d

7)       Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1 овог члана не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од дана доношења.

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама.

 

 

8)       Рок  у  коме  ће  понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  приступити закључењу уговора

Наручилац ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора по истеку рока

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писано обавестити све понуђаче.