MN 06-2014 lekovi lista d

6)       Врста другог релавантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

 

 

–          поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. Закона о јавним набавкама

–          учинио повреду конкуренције;

–          доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

–          одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

 

 

Докази могу бити:

 

 

–          Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

–          Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

–          Исправа о наплаћеној уговорној казни;

–          Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

–          Извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са  пројектом, односно уговором;

–          Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

–          Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

–          Други одговарајући доказ који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, записник наручиоца о рекламацији за испоручена добра понуђача и непоштовање других уговорних обавеза.

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

 

Наручилац ће Управи за јавне набавке одмах и без одлагања доставити доказ негативне референце.