MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 14.

 

 

 

 

Пословно име понуђача или скраћени назив изодговарајућег регистра
Адреса седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

 

 

којом, као понуђач потврђујемо да нам није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде