MN 06-2014 lekovi lista d

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Вршачка 28, Нови Сад, поштом или преко писарнице.

Писарница ради сваки радни дан од 07 до 15 часова.

На коверти обавезно написати: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ МН 06/2014  – “НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

 

 

Подношење понуда је до:  11.02.2014. године до 11,30 сати.

 

 

4)       Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана 11.02.2013. године, у 12 сати.

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу

пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Присутни  представници  понуђача  потписују  записник  у  коме  се  евидентира  њихово

присуство.

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку отварања понуда.

5)       Рок важења понуда

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења  понуде, наручилац ће у писаном  облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати  понуду. Захтеви  и одговори у вези  са тим достављаће се у писаном облику.