MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 13.

 

 

 

 

Пословно име понуђача или скраћени назив изодговарајућег регистра
Адреса седиште понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

 

 

 

И З Ј А В У

 

 

 

 

којом, као понуђач са свим својим законским заступницима, потврђујемо да нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као  чланови  организоване криминалне групе,  да нисмо осуђивани  за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде