MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 12.

 

ВРСТА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ

СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.)

 

Модел меничног овлашћења:

 

Понуђач којем се додељује уговор о јавној набавци уписује:

 

–          Назив и адреса, број рачуна, матични и порески број понуђача (ПИБ);

–          Број овлашћења, датум и место издавања

 

На основу Закона о меници (“Сл.лист ФНРЈ“, број 104/46 и 18/58, “Сл.лист СФРЈ“ број 16/65, 54/70 и 57/89 и “Сл.лист СРЈ“ број 46/96), издајемо:

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

 

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

 

ПРЕДМЕТ: Достава менице као финансијске гаранције за испуњење уговорних обавеза

 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

 

 

 

(број менице)

 

У складу са условима за учешће у јавној набавци: Лекови листа Д

 

Овлашћујемо Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности понуде са обрачунатим ПДВ-ом што износи                               РСД, словима: (                                                                    )

 

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број:

 

                                                         код банке                                                             

 

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на текући рачун број 840-766661-15 код Управе за трезор.

 

Услови меничне обавезе:

-уколико понуђач у току реализације Уговора одустане од истог

-уколико понуђач неспровођењем Уговора омете нормалан рад наручиоца и нанесе му штету.

 

 

 

Трајање меничног овлашћења                                                                                    

(минимум колико траје уговорна обавеза, уписати)

 

 

 

 

М.П.

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача