MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 11.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2, ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

 

 

 

Пословно име понуђача или скраћениназив из одговарајућег регистра
Адреса седишта понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони број понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

 

 

 

 

М.П.

потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде

 

 

 

 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.