MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 10.

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Пословно име понуђача или скраћениназив из одговарајућег регистра
Адреса седишта понуђача
Матични број понуђача
Порески индетификациони бројпонуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде

 

 

 

 

 

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.