MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 9.

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Рб. Опис трошкова припреме понуде Трошак израде понуде саурачунатим ПДВ-ом
1
2
3
4
5
УКУПНО:

 

 

Изјава понуђача

 

Изјавлјујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се           надокнаде       трошкови       прибављања       средстава       обезбеђења       у       износу       од

                                            дин.    И    да    нам    се    ти    трошкови    уплате    на    текући     рачун бр.                                            код банке                                                                            .

 

 

 

 

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде