MN 06-2014 lekovi lista d

Члан 11.

 

Овај уговор ступа на снагу даном закључења а престаје након истека рока од 12 месеци од дана закључења.

 

 

 

Члан 12

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом,да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 дана.  Ако   код једне од уговорних страна престане потреба за сарадњом у области која је предмет овог Уговора, исти се може у свако време раскинути, с тим што свака уговорна страна писаним путем мора да обавести други страну, најмање 15 дана од намераваног раскида.

 

Члан 13.

 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

 

Члан 14.

 

Уговорне стране су сагласне да сва питања у вези овог Уговора решавају споразумно. У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 15.

 

Овај Уговор сачињен је у 4 ( четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 ( два) примерка.

 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                                                     ЗА КУПЦА