MN 06-2014 lekovi lista d

Члан 5.

 

Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуди Продавца.

 

Члан 6.

 

Квалитативни и квантитативни пријем добра вршиће Купац. За све уочене неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће одмах доставити Продавцу.

 

Продавац је дужан да отклони уочене недостатке или рекламирана добра замени исправним најкасније у року од 8 дана по пријему рекламације.

 

Члан 7.

 

Ако Купац након пријема добра открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле из члана 6. овог Уговора, дужан је да одмах обавести Продавца.

 

Продавац има обавезу да у најкраћем року отклони недостатке или та добра  замени исправним.

 

Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке укупно испоручених добара.

 

Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручених добара проистекне.

 

Члан 8.

 

Рок испоруке за добра из члана 1. овог Уговора је                                 , и почиње од дана поручивања робе.

 

Члан 9.

 

Ако Продавац закасни са испоруком добара из члана 1. овог Уговора, тј. не испоручи добра у уговореном року по налогу Купца, обавезан је да за сваки дан кашњења плати Купцу на име уговорене казне износ од 0,5% од цене за наручена добра.

Продавац је сагласан да, уколико не може да испоручи уговорену врсту и количину добара у захтевном року, Купац има право да добра која су предмет ове јавне набавке купи од другог, а на терет Продавца, и да раскине уговор у складу са чланом 11. овог Уговора.

 

Члан 10.

 

Уколико Купац, услед неуредног испуњеења  уговорених обавеза од стране Продавца, претрпи штету у већем износу од износа уговорене казне, може захтевати разлику до потпуне накнаде штете.

 

Уколико Продавац, услед неуредног испуњења уговорених обавеза Купца прописаних у члану 3. овог Уговора, претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Купца.

 

Продавац је сагласан и прихвата одступања у погледу уговорене планиране количине из члана 1. овог Уговора у висини од   ± 10% (плус/минус десет процената).

 

Уговорне стране су се сагласиле да за договорено одступање у смислу смањења до 10% ( десет процената ) од уговорене количине из члана 1. овог Уговора, Продавац не може захтевати накнаду штете од Купца.