MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 8.

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

 

Закључен дана                                           2014. године,између:

 

 

 

  1. Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад који заступа директор др Богдан Живановић ( у даљем тексту: Купац) и
  2.                                                                                                                                      

                                                                            ,(у даљем тексту:Продавац)

 

Члан 1.

 

Уговорене стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора планирана купопродаја Лекови листа Д , по спроведеном поступку јевне набавке мале вредности број МН 06/2014 а у свему према понуди Продавца са обрасцем структуре понуђене цене који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

 

Вредност добара из члана 1. овог Уговора износи                                динара ( словима:                                                  ) без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна  вредност  добара  из  члана  1.  овог  Уговора  са  обрачунатим  ПДВ-ом  износи

                                                динара ( словима;                                                      ).

 

Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена цена по јединици мере добара из члана 1. овог Уговора не може мењати и да је фиксна, осим у случају када је раст цена на мало у Републици Србији већи од 5% (према податку објављеном у „Сл. гласнику РС“), односно у случају озбиљнијег поремећаја на тржишту, када уговорне стране, на основу документованог захтева Понуђача, Анексом уговора могу извршити измену цене.

Уколико је захтев за повећање цена недокументован и/ или превазилази упоредиве цене на тржишту, Наручилац има право да раскине уговор.

 

Уговорне стране су сагласне да се испорука добара из члана 1 овог Уговора врши по динамици и количини које одређује Купац.

 

Члан 3.

 

Купац се обавезује да ће плаћање вршити по извршеној испоруци и квантитативном и квалитативном пријему добара, а на основу испостављене фактуре у року од 45 дана.

 

Члан 4.

 

Продавац се обавезује да се испорука добара из члана 1. овог Уговора врши по динамици, количини и року које одређује Купац.