MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 7.

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

 

 

Лекови листа Д

 

 

Редни број НАЗИВ ДОБРА

ЈЕД ИНИ ЦА МЕР Е

КОЛИЧ ИНА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЋ
Јединчна цена безПДВ-а УКУПНАЦЕНА без ПДВ-а (4×5) Стопа ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА САПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

8

1. aminofilin 250mg/10ml амп 6000
2. adrenalin-hidrohlorid 1mg/1ml амп 1000
3. atropin sulfat 1mg/ml амп 200
4. glukoza 50% rastvor za infuziju100ml ком 200
5. naloxon hydrochloride 0,4mg/ml амп 250
Други,пратећи трошкови у вези са набавком и испоруком добара
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-ом :                                          

(словима:                                                                                                                                        )

 

Укупна цена са ПДВ-а:                                             

 

(словима:                                                                                                                               ) РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ            ( минимално 30 дана од јавног отварања понуде). Место испоруке: Нови Сад, Вршачка 28

РОК ИСПОРУКЕ:                                                                      

 

РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана

 

 

 

Понуђач:                                                  

 

Адреса:                                                    

 

Матични број:                                        

 

ПИБ:                                                        

 

М.П.                        

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде