MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА1 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА2 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА3 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ
АДРЕСА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ

 

 

 

 

 

М.П.             

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде