MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 1.

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Назив наручиоца: Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад

 

Адреса: Нови Сад, Вршачка 28

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Богдан Живановић, директор

 

Интернет страница наручиоца: www.hitnapomocns.org.rs Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности добра Број јавне набавке: МН бр.06/2014

Предмет јавне набавке: Лекови листа Д

 

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци

 

Лице за контакт: Ненад Миленковић Електронска адреса: zzhmpns.sima@sbb.rs Телефон: 021/2100 744

ПИБ: 104869986

 

Број страна конкурсне документације:42

 

1)       Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке мале вредности 262.000,00  динара

 

2)       Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације.

Позив за подношење понуде објављен је 03.02.2014. године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

3)       Паковање и достављање понуде

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац  не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

 

 

На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.