MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА3 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА4
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИСКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА
ИМЕ ОСНИВАЧА
ЈМБГ ОСНИВАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА
ПОРЕСКИИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ИМЕ ОСОБЕ ЗАКОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗАИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

 

 

 

 

 

М.П.             

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде