MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА1 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА2 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА3 ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА4
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИСКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА
АДРЕСА СЕДИШТА
МАТИЧНИ БРОЈПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПОРЕСКИИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
НАЗИВ БАНКЕ
ИМЕ ОСОБЕ ЗАКОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗАИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

 

 

М.П.             

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде