MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

 

Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ П ПОДИЗВОЂАЧИМА ПОДИЗВОЂАЧ 1 ПОДИЗВОЂАЧ 2 ПОДИЗВОЂАЧ 3 ПОДИЗВОЂАЧ 4
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ
АДРЕСА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕНПОДИЗВОЂАЧУ
ДЕО ПРЕДМЕТАНАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИПОДИЗВОЂАЧ

 

 

 

 

 

М.П.             

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде