MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК

 

ОПШТИ ПОДАЦИ П ПОДИЗВОЂАЧИМА ПОДИЗВОЂАЧ 1 ПОДИЗВОЂАЧ 2 ПОДИЗВОЂАЧ 3 ПОДИЗВОЂАЧ 4
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИСКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА
ИМЕ ОСНИВАЧА
ЈМБГ ОСНИВАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА
ПОРЕСКИИНДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ИМЕ ОСОБЕ ЗАКОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ
ДЕО ПРЕДМЕТАНАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

 

 

М.П.             

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде