MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

4. ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А),Б) ИЛИ В):

 

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Б.1. ПОДИЗВИЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ПОДИЗВОЂАЧ 1 ПОДИЗВОЂАЧ 2 ПОДИЗВОЂАЧ 3 ПОДИЗВОЂАЧ 4
ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИСКРАЧЕНИЦА НАЗИВА ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА
АДРЕСА СЕДИШТА
МАТИЧНИ БРОЈПОДИЗВОЂАЧА
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПОРЕСКИИНДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕНПОДИЗВОЂАЧУ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица Понуђача/носиоца понуде