MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 6.

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

за јавну набавку мале вредности МН 06/2014, добара, Лекови листа Д

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА

 

ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
Е-МАИЛ
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

 

1       Рок важења понуде је             ( минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда.

 

2       ПРЕДМЕТ,ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ

 

Лекови листа Д

 

 

3       ПОНУДУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ


                                                    (без ПДВ-а)

 

 

 

 

                                                      (са ПДВ-ом)

 

Рок испоруке                                                 

                                                                                                              М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача/носиоца понуде