MN 06-2014 lekovi lista d

22)  Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона , однодно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци.

 

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

 

Наручилац ће у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.