MN 06-2014 lekovi lista d

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

 

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока за подношење понуда.

 

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права јесте десет дана од дана пријема Одлуке.

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

 

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати прилоком подношења претходног захтева.

 

О поднетом захтеву за заштиту права наричилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке , односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавник нававки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права или ако Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.

 

Подносилац захтева је дужан на рачун буџета републике Србије уплатити у износу од:

 

–          15.000,00 динара у поступку по жалби на закључак Управе за јавне набавке из члана 83. Закона о јавним набавкама

–          40.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту поднесе и потврду о уплати таксе-потврду привредног субјекта (банка или пошта) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.

 

Број жиро рачуна је: 840-742221843-57, шифра плаћања:153, позив на број: 97 50-016,

 

сврха: Републичка административна такса, са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије.

 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.