MN 06-2014 lekovi lista d

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

 

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. Члана 86. Закона о јавним набавкама.

 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. Члан 86. Закона о јавним набавкама.

 

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

 

Предност дата у члану 86. став 1. до 4. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи ( ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбма тог споразума.

 

Предност дата у члану 86. став 1. до 4. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

 

19)      Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

 

У случају да два или више понуђача буду имали исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди најнижу цену, затим понуђач који понуди најдужи рок плаћања,а затим најкраћи рок испоруке.

 

20)       Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

 

21)       Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

 

Захтев за заштиту право може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице ( у даљем тексту: подносилац захтева).

 

Захтев за заштиту права може да у име горе наведених лица поднесе и пословно удружење.

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комислији, а предаје наручиоцу.