MN 06-2014 lekovi lista d

17)       Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка;

 

Ова  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  те  не  постоје елементи о којима ће се преговарати.

 

18)     Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је економски најповољнија понуда.

 

  1. Укупна вредност понуде                                                       80 пондера

 

  1. Рок испоруке                                                                          20 пондера

 

 

 

 

Укупно:     100 пондера

 

За критеријум 1. укупна вредност понуде ( максимално 80 пондера).

 

Најнижа укупна вредност понуде  x максималан број пондера за критеријум 1. (80 пондера) понуђена укупна вредност

За критеријум 2. рок испоруке ( максимално 20 пондера)

 

најкраћи рок испоруке  x максимални број пондера за критеријум 2. ( 20 пондера)

 

понуђени рок

 

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 10% у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.

 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.