MN 06-2014 lekovi lista d

На основу чл.39 и чл. 61. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС“ бр. 29/2013.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 37/06-2/2014. Решења о образовању комисије за јавну набавку број 37/06-3/2014 припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности –Лекови листа Д МН бр.06/2014

Конкурсна документација садржи:

 

Прилог

Назив

Страна
1 Општи подаци о јавној набавци 3/42
2 Подаци о предмету јавне набавке 7/42
3 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок и место испоруке добара 8/42
4 Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75 и 76 Закона ојавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80.ЗЈН и услови које мора да испуни сваки од подизвођача из групе понуђача у складу са чл.81. ЗЈН 10/42
5 Упутство понуђачима како да сачине понуду 13/42
6 Образац понуде 24/42
7 Образац структуре понуђене цене 31/42
8 Модел уговора 33/42
9 Образац трошкова припреме понуде 36/42
10 Образац изјаве о независној понуди 37/42
11 Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа озаштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 38/42
12 Врста    финансијског   обезбеђења    којима    понуђачи    обезбеђујуиспуњење својих уговорних обавеза, модел меничног овлашћења 39/42
13 Образац изјава да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела 40/42
14 Образац изјава да понуђачу није изречена мера забране обављањаделатности 41/42
15 Образац изјава да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе идруге јавне дажбине 42/42