MN 06-2014 lekovi lista d

14)     Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама .

 

Комуникација се у поступку јавне набавке у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште,електронске поште или факсом.

 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

Понуђач може у писаном облику да тражи додатне информације у вези припремања понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на е-маил Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,е-маил адреса; zzhmpns@sbb.rs                           или на адресу    Завод за хитну медицински помоћ Нови Сад, Нови Сад Вршачка 28 са напоменом „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број“ МН 06/2014 Лекови листа Д.Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено.

 

У случају из претходног става наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 

15)    Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

 

Наручилац може да захтева од понуђача објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила прихватљивом, одговарајућом,односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунскох грешака уочене приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16)     Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорених обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене;

 

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, односно меницу и менично овлашћење. Додатно финансијско обезбеђење наручилац одређује у вредности од 15% од понуђене цене.