MN 06-2014 lekovi lista d

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МН бр.06/2014

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступати у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

 

11)    Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби териториалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,условима рада и слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику;

 

Позив за подношење понуда за ову јавну набавку објављен је на српском језику.

 

12)Подаци о врсти, садржини,начину подношења,висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико то захтева наручилац;

 

Врсте финансијског обезбеђења:

 

Понуђач којем се додељује уговор доставља приликом потписивања уговора:

 

Меницу, менично овлашћење, и потврду о извршеној регистрацији менице код Народне банке где је основ издавања гаранција да ће понуђач испунити обавезе преузете уговором.

 

Менично овлашћење је дато у прилогу број 12 конкурсне документације. Финансијска гаранција ће бити наплаћена у следећим случајевима:

–          уколико понуђач у току реализације Уговора одустане од испуњења обавеза

–          уколико понуђач неспровођењем Уговора омете нормалан рад наручиоца и нанесе му штету

 

13)       Дефинисање посебних захтева,уколико постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

 

Наручилац је дужан да:

 

–          чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом,понуђач означио у понуди;

–          одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

–          чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности МН бр.06/2014