MN 06-2014 lekovi lista d

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 

–          члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

–          понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

–          понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

–          понуђачу који ће издати рачун:

–          рачуну на који ће бити извршено плаћање;

–          обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

 

Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено  солидарно  према наручиоцу.

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

 

Ако задруга подноси заједнички понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

 

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост у понуди;

 

Начин плаћања: преко рачуна отвореног код пословне банке.

 

Услови плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року наведеном у уговору.

 

10)    Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена и онуда:

 

Валута: вредност у конкурсној документацији у понуди исказује се у динарима.

 

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди: Цена у понуди се исказује у динарима, без и са ПДВ-ом. Ценом су обухваћени јединична цена и сви пратећи трошкови у вези са набавком и испоруком добара. Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цене.

 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама да је иста дата без ПДВ-а.