MN 06-2014 lekovi lista d

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди,проценат укупне вредности набавке који ће поверити

 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршавање набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана

  1. став 1. тачка 1, до 4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обтира на број подизвођача.

 

Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писмено приговори ако потраживање није доспело.

 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају, наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

 

8). Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезује на извршење јавне набавки:

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

 

Услови из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверио извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.