MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог бр. 12.-Средства обезбеђења-Понуђач којем се додељује уговор доставља и попуњава менично овлашћење (прилог број 12) и меницу. Погледати детаљно објашњење из тачке 12. овог упутства.

 

Прилог бр. 13.-Образац изјаве да понуђач није осуђиван за неко од кривичих дела-Понуђач доставља и попуњава

 

Прилог бр.14.-Образац изјаве да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности-

Понуђач доставља попуњава.

 

Прилог бр. 15.-Образац изјаве да је понуђач измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине-Понуђач доставља попуњава.

 

3)    Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија попуњавајући обрасце за сваку партију посебно.

 

4)     Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

5)    Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним набавкама

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до датума одређеног за подношење понуда, на исти начин и по процедури за достављање понуда, са назнаком „ Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду.

 

6)      Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремена да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (Члан 87, став 4. Закона о јавним набавкама)

 

7)      Захтев да понуђач,уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу