MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог бр.5.- Упутство понуђачима како да сичине понуду- Понуђач не попуњава и не доставља;

 

Прилог бр. 6.-Образац понуде- Понуђач доставља и попуњава за једну или више партија, тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуђач мора да попуни.

 

Понуђач попуњава табеле Б.1,Б.2,Б.3,В.1,В.2,В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже уз понуду.

 

Прилог бр.7.- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни-Понуђач доставља и попуњава за једну или више партија тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да попуни сваку јединичну цену у овом обрасцу.

 

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама одбити понуду као неприхватљиву.

 

Прилог бр. 8.-Модел уговора о купопродаји-Понуђач доставља и попуњава за за једну или више партија

 

Понуђачу се доставља на увид модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем ће се доделити уговор.Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

 

Уговорена цена се не може мењати.

 

Прилог бр.9.-Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни-Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

 

Прилог бр.10.- Образац изјаве о независној понуди- Понуђаћ доставља и попуњава.Изјавом о независној понуди понуђач материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.

 

Прилог бр. 11.- Образац изјаве о поштовању обавеза-Понуђач доставља и попуњава.Овом изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.