MN 06-2014 lekovi lista d

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 

 

Упутство понуђачима како да припреме и сачине даје се на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р.Србије“ бр. 124/12) и на основу члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки ( „Службени гласник Р.Србије“ бр. 29/13).

 

Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

 

1 )Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

 

а. Наручилац припрема конкурсју документацији и води поступак на српском језику.

 

б. Понуда коју припрема понуђач,као и целокупна коресподенција и документација у вези с понудом коју размењују понуђач и наручиилац, мора бити на српском језику.

 

ц. Атести које понуђач доставља уз понуду,осим на српском,могу бити на неком другом језику уз приложен оверен превод на српски језик.

 

2 )Дефинисање посебних захтева, уколико постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена,  а посебно  у  погледу начина  попуњавања образаца  датих  у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

 

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације.

 

Појединачне обрасце садржане  у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене

читко,јасно и недвосмислено:

 

Прилог бр. 1.- Општи подаци о јавној набавци-Понуђач не попуњава и не доставља

 

Прилог бр. 2-Подаци о предмету јавне набавке-Понуђач не попуњава и не доставља

 

Прилог бр. 3-Образац Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добара, обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место испоруке- Понуђач доставља и попуњава за једну или више партија, тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке и уз њега прилаже копије тражене документације документације.

 

Прилог бр.4-Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство  како  се  доказује  испуњеност  тих  услова-  Понуђач  доставља  попуњава  наводећи

 

податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.