MN 06-2014 lekovi lista d

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно  током важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин.

 

При подношењу заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност услова.

 

При подношењу понуде са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

Ако је извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

 

Прилог број 5.