MN 06-2014 lekovi lista d

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,

 

  1. 1.      Доказ из  тачке 1.  понуђач не  мора да  достави уз  понуду пошто  је такав податак  јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач обавезан да у овом обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни.
  2. 2.      Докази из тачака 2,3,4. морају бити достављени уз понуду
  3. 3.      Доказ за тачку број 5. мора бити достављен уз понуду ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
  4. 4.      Понуђач уписује ДА или НЕ у табели Прилога број 4, у зависности од тога да ли уз понуду доставља тражени документ
  5. 5.      У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву

6.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих појединих доказа.

 

 

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79.став 3. Закона о јавним набавкама).

 

 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

 

 

 

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то (доказ: Изјава-потврда од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву , дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.