MN 06-2014 lekovi lista d

Прилог број 4.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76.

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

Ред.број

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(члан 75.Закона о јавним набавкама)

ДОКАЗИ

(члан 77.став 4. Закона о јавним набавкама)

ДА/НЕ
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Члан 75.став 1.тачка 1.Закона) ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:Извод из регистра Агенције за привредне регистре,односно извод из регистра надлежног Привредног судаДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:

Извод из регистра Агенције за привредне односно

извод из одговарајућег регистра

(изводили навести интернетстраницу)
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко одкривичних       дела       као       чланорганизоване криминалне групе, да није   осуђиван   за   кривична   делапротив привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре

(Члан 75.став 1.тачка 2. Закона)

ДОКАЗ         ЗА         ПРАВНА         ЛИЦА,         ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:Изјава којом понуђач под пуном материјалном икривичном  одговорношћу  потврђује  да  испуњава услов.-Прилог број 13
3. Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је  на  снази  у  време  објављивањаодносно слања позива за подношење понуда(Члан 75.став 1.тачка 3. Закона) ДОКАЗ         ЗА         ПРАВНА         ЛИЦА,         ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:Изјава којом понуђач под пуном материјалном икривичном  одговорношћу  потврђује  да  испуњава услов.-Прилог број 14
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште(Члан 75.став 1.тачка 4. Закона) ДОКАЗ         ЗА         ПРАВНА         ЛИЦА,         ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:Изјава којом понуђач под пуном материјалном икривичном  одговорношћу  потврђује  да  испуњава услов.-Прилог број 15
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности којаје предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом(Члан 75.став 1.тачка 5. Закона) ДОКАЗ         ЗА         ПРАВНА         ЛИЦА,         ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:Важећа      дозвола     за     обављање     одговарајућеделатности, издата од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује, да је ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2. Закона), прилог бр. 11.

 

М.П.

                                                                        Потпис овлашћеног лица

                                                                         понуђача/носиоца понуде